Oost-Groningen Facebook
Menu

Gemeenten

Algemene voorwaarden en Huisregels

Deze algemene voorwaarden kan je downloaden als PDF via deze link.

Huisregels

Oostgrunn.nl biedt op een interactief portaal aan en vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Oostgrunn.nl huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot de interactieve functies van de website als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

De website
De website Oostgrunn.nl omvat verschillende domeinen. Deze huisregels zijn van toepassing op alle websites van Oostgrunn.nl. Oostgrunn.nl is een interactief portaal wat inhoudt dat bezoekers van de website zelf delen van de content kunnen toevoegen en/of wijzigen. Oostgrunn.nl houdt streng toezicht op de activiteiten van de bezoekers maar kan niet garanderen dat alle geplaatste informatie correct is of aan de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer voldoet. Bij het gebruiken van deze website vrijwaar je Oostgrunn.nl van aansprakelijkheid voor wat betreft de inhoud van de website.

De beheerder
De websites Oostgrunn.nl en Oostgroningen.nl worden beheerd door de eigenaar van de rechtspersoon Oostgrunn.nl, Leo Hoogma en/of door de aangestelde moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot het inloggen, posten van recensies, uploaden van foto’s, toevoegen van evenementen en/of andere interactieve functies van de website te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

Registratie
Om je te registreren op Oostgrunn.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om jouw account te activeren. Tevens kan de beheerder van Oostgrunn.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met jou op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als jouw e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven aan Oostgrunn.nl. Dit kan per e-mail naar info@oostgrunn.nl.

Plichten gebruikers
De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en de gebruiker wordt hiervoor de toegang tot de website ontzegd.

Wat is niet toegestaan op Oostgrunn.nl?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (Soft)porno of foto's met een duidelijke erotische lading te plaatsen op Oostgrunn.nl. Ook berichten en foto's die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Spam is op geen enkele manier toegestaan op Oostgrunn.nl, het posten van recensies, evenementen of foto’s e.d. waarin reclame of links/urls in voorkomen worden direct verwijderd, behalve als deze een positieve bijdrage leveren aan de website. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.

Iets gezien wat niet door de beugel kan?
Heb je iets gezien wat niet door de beugel kan, meld dat dan per e-mail aan info@oostgrunn.nl. Oostgrunn.nl zal dan een passende actie ondernemen. Negatieve recensies zullen niet verwijderd worden als deze gebaseerd zijn op een ervaring van de poster.

Algemene voorwaarden

Oostgrunn.nl is een éénmanszaak te Beerta. Deelname aan en aanmelding bij Oostgrunn.nl, en gebruik van de site Oostgrunn.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Oostgrunn.nl en/of worden aangeboden door Oostgrunn.nl.

Huisregels
Oostgrunn.nl biedt een interactief portaal aan. Oostgrunn.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft Oostgrunn.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Oostgrunn.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Oostgrunn.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website en/of diensten van Oostgrunn.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Oostgrunn.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Oostgrunn.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website Oostgrunn.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers en bezoekers van Oostgrunn.nl. Oostgrunn.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op Oostgrunn.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Oostgrunn.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en recensies op de pagina’s van Oostgrunn.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Oostgrunn.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Oostgrunn.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Oostgrunn.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Oostgrunn.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Oostgrunn.nl verkregen is. Oostgrunn.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Oostgrunn.nl verkregen informatie. De informatie op Oostgrunn.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Oostgrunn.nl behoudt het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal aan te passen en her te gebruiken. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van Oostgrunn.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Oostgrunn.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Oostgrunn.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Oostgrunn.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Oostgrunn.nl dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Oostgrunn.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Oostgrunn.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Oostgrunn.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Oostgrunn.nl terzake van vorderingen van derden.

4. Oostgrunn.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Oostgrunn.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Oostgrunn.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Oostgrunn.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Oostgrunn.nl en het logo van Oostgrunn.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Oostgrunn.nl.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Oostgrunn.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Oostgrunn.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oostgrunn.nl is het onder meer niet toegestaan de website Oostgrunn.nl, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren, uit te printen, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen
1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Oostgrunn.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Oostgrunn.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

2. Oostgrunn.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Oostgrunn.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie Oostgrunn.nl
De redactie van Oostgrunn.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Oostgrunn.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Oostgrunn.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Oostgrunn.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Oostgrunn.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Oostgrunn.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Betaalde diensten
Oostgrunn.nl levert tegen betaling promotionele- en advertentiediensten voor een vooraf vastgestelde periode tegen een vooraf afgesproken bedrag. De afgenomen diensten (zoals een vermelding op onze website d.m.v. een bedrijfsprofiel) zullen nimmer automatisch worden verlengd. Je betaalt vooraf voor de gewenste dienst, welke zodra de betaling is verwerkt direct zal worden geactiveerd voor de vastgestelde periode. Zodra de periode is voltooid, stopt de dienst automatisch en zijn er wederzijds geen verplichtingen meer. Er geldt geen opzegtermijn en opzeggen is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd. Indien je de dienst wilt verlengen of voortzetten, kan je via jouw gebruikersaccount een betaling doen voor waarna de dienst direct wordt geactiveerd voor de afgenomen periode. Indien het niet mogelijk is om online te betalen, kan je per bankoverschrijving het afgesproken bedrag voldoen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met Oostgrunn.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Algemene voorwaarden versie 2, maart 2017

Zelf een bijdrage leveren

Op de website Oostgrunn.nl kan iedereen een steentje bijdragen om zo Midden en Oost-Groningen op de kaart te zetten. Zo kan iedereen gemakkelijk een foto toevoegen, een evenement promoten en sportverslagen schrijven. Geef zelf ook eens een goede reden waarom Midden en Oost-Groningen een prachtige regio is. Wij vragen de medewerking van alle inwoners van Midden en Oost-Groningen om ons op deze manier te helpen met de promotie van deze prachtige regio.

Meer info »

Gratis reclame voor sportclubs en stichtingen

Meer info »

Uw bedrijf hier voor slechts € 65 ex BTW per jaar

Oost-Groningen

Business Partners

Hoogma Webdesign Beerta
Johan Kroon Administratie Scheemda
ESET Antivirus en internetbeveiliging
Klooster Reizen Winschoten
Secusoft Security Software Beerta
24/7 Bestellen Beerta
MB&D - Michels Beveiliging en Dienstverlening Vlagtwedde
Komex Musselkanaal

--- advertentie ---

Oost-Groningen is een prachtige regio want....

er is rust en ruimte....

Zelf toevoegen »